Informace o zpracování osobních údajů a o souvisejících právech podle čl. 13 a 14 Naříze-ní Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona Č. 110/2019 SB., o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“)

1.
Komu je tato informace určena?
1.1
Tato Informace je určena stávajícím, potenciálním a po určitou dobu i bývalým klientům (zá-kazníkům) společnosti Avia Park III, s.r.o., IČO: 28364139, se sídlem Beranových 140, 199 00 Praha 9 – Letňany (dále jen „Správce“), která je provozovatelem resortu pod označením Blue Orange Resort na adrese Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 – Letňany (dále jen „Resort“).
1.2
Správce v rámci Resortu provozuje zejména restauraci, hotel, fitness centrum, kryokomoru, fyzioterapii, dětský koutek a poskytuje konferenční prostory a dále též organizuje sám či ve spolupráci s ostatními společnostmi skupiny Odien v ČR, do které náleží, sportovní, společen-ské a kulturní akce, ať již v Resortu nebo mimo něj (dále jen „Akce“). Potenciálním klientem je i zájemce, který Správci zasílá poptávku týkající se služeb, produktů či Akcí prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Resortu (dále jen „Poptávka“).
1.3
Úplné aktuální znění této Informace je zveřejněno na adrese www.blueorange.cz/gdpr, je k nahlédnutí v Resortu a v místě konání Akcí a může být v případě rozšíření poskytovaných služeb a nabízených produktů a Akcí Správcem doplňováno.
2.
Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej kontaktovat?
2.1
Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“), je společnost Avia Park III, s.r.o., IČO: 28364139, se sídlem Beranových 140, 199 00 Praha 9 – Letňany.
2.2
Ve věci osobních údajů lze Správce kontaktovat a veškerá níže uvedená práva uplatnit osobně přímo v Resortu v oddělení péče o zákazníky, písemně na adrese sídla Správce či zasláním e-mailové zprávy na adresu gdpr@blueorange.cz. Na těchto kontaktních místech lze též ozná-mit změny Vašich osobních údajů.
3.
Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a zpracováváme?
3.1
Rozsah osobních údajů, které o Vás zpracováváme, se liší podle toho, jakou službu či produkt Vám poskytujeme a jaké Akce se účastníte (společně dále jen Služby“). Zpracováváme pri-márně ty osobní údaje, které jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy, na základě které Vám Služby poskytujeme (dále jen „Smlouva“), a k plnění zákonných povinností, které se ke Smlouvě vážou.
3.2
Při poskytování ubytovacích Služeb zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje, tedy Vaše jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, měsíc a rok nebo datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu (dále jen „Základní údaje“) a dále dobu pobytu a číslo ob-čanského průkazu či cestovního dokladu dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen „Zákon o poplatcích“), u cizinců navíc údaje požadované zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců (dále jen „Zákon o pobytu“), tedy státní občanství, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, číslo víza, je-li uvedeno v cestovním dokladu, počátek a konec ubyto-vání, účel pobytu, adresu trvalého bydliště v zahraničí, adresu pobytu v ČR pokud ji cizinec má, a podpis na předepsaném přihlašovacím tiskopisu dle Zákona o pobytu.
3.3
Při poskytování služeb pohostinství zpracováváme v případě požadované rezervace zejména Vaše příjmení, telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu a požadovaný čas návštěvy restaura-ce, případně zvláštní požadavky týkající se poskytovaných Služeb.
3.4
Při poskytování služeb fitness centra zpracováváme Vaše Základní údaje uvedené výše a na základě zvlášť uděleného souhlasu též údaje o Vašem zdravotním stavu, je-li potřeba, aby-chom je znali k řádnému poskytování Služeb.
3.5
Při poskytování služeb kryokomory zpracováváme Vaše Základní údaje a na základě zvlášť uděleného souhlasu též údaje o Vašem zdravotním stavu, je-li potřeba, abychom je znali k řádnému poskytování Služeb, a dále snímky obsahující Vaše údaje pořízené kamerovým systémem obsluhujícím kryokomoru. Zpracování osobních údajů získaných kamerovým sys-témem kryokomory je popsáno v samostatné informaci o zpracování, která je zveřejněna na adrese www.blueorange.cz/gdpr/cryochamber, u vstupu do kryokomory a je k nahlédnutí v oddělení péče o zákazníky Resortu.
3.6
Při poskytování Služeb dětského koutku zpracováváme Vaše Základní údaje a dále jméno a příjmení Vašeho dítěte a jeho věk a na základě zvlášť uděleného souhlasu též údaje o jeho zdravotním stavu, je-li potřeba, abychom je znali k řádnému poskytování Služby.
3.7
Při účasti na Akcích zpracováváme Vaše Základní údaje a další údaje závisející na charakteru Akce, například údaje o tom, zda jste profesionálním či amatérským sportovcem nebo Vaši tě-lesnou výšku, a na základě zvlášť uděleného souhlasu též údaje o Vašem zdravotním stavu, je-li potřeba, abychom je znali k řádnému poskytování Služeb.
3.8
Při pronájmu konferenčních prostor a poskytování s tím souvisejících Služeb zpracováváme Vaše Základní údaje a případné další údaje nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb, jako na-příklad Vaše preference v oblasti stravování, a jste-li zástupcem právnické osoby, pak též in-formace o Vašem vztahu k ní.
3.9
U Klientů, kteří se účastní věrnostních programů nabízených v souvislosti se Službami, zpra-cováváme Základní údaje, data jiných výročí a výši jednotlivých útrat za Služby.
3.10
O Klientech a veškerých dalších návštěvnících Resortu zapracováváme omezené množství údajů získaných pomocí kamerového systému snímajícího vnější prostory Resortu (dále jen „Vnější kamerový systém“). Zpracování osobních údajů získaných Vnějším kamerovým sys-témem je podrobně popsáno v samostatné informaci o zpracování, která je zveřejněna na ad-rese www.blueorange.cz/gdpr/surveillance a je k nahlédnutí na recepci Resortu. Na vhod-ných místech u vstupu Resortu jsou umístěny informační piktogramy.
3.11
O Klientech dále zpracováváme obrazové či zvukové záznamy pořízené hromadným způso-bem bez bližší identifikace Klienta, například fotografie z restaurace, konferenčních prostor, či z Akcí (dále jen „Hromadné záznamy“).
3.12
V souvislosti s užíváním fitness centra či účastí na Akcích můžeme na základě a v rozsahu zvlášť uděleného souhlasu zpracovávat i podobizny konkrétních Klientů, jejich písemné pro-jevy, obrazové snímky a obrazové i zvukové záznamy týkající se jich nebo jejich projevů osobní povahy pořízené v souvislosti s těmito aktivitami, například rozhovory s výherci soutě-ží či reportáže (dále jen „Záznamy“).
3.13
E-mailovou adresu Klientů můžeme využívat za účelem zasílání Obchodních sdělení dle článku 4.1 písm. (c) této Informace.
3.14
Vyjma osobních údajů získaných pomocí kamerových systémů dle článků 3.5 a 3.11 této Informace, získáváme Vaše údaje především přímo od Vás. Od Vás získáváme osobní údaje, které uvedete při uzavírání Smlouvy nebo které nám v budoucnu sdělíte v souvislosti s poskytováním Služeb. Hromadné záznamy a Záznamy, které mohou obsahovat Vaše osobní údaje, například Vaši podobiznu či projevy osobní povahy, získáváme prostřednictvím našich zaměstnanců či dodavatelů.
4.
Za jakým účelem a na základě jakého právního titulu Vaše osobní údaje zpracováváme?
4.1
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:
(a)
poskytování Služeb, které jsou předmětem činnosti Správce, tedy zejména Služeb a doplňkových služeb sjednaných u třetích osob, jako jsou například slevy na občer-stvení či ošetření. Právním titulem je splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjek-tu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;
(b)
plnění povinností, které Správci v souvislosti s poskytováním Služeb či zpracování Zá-znamů ukládají právní předpisy. Právním titulem je plnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;
(c)
oprávněných zájmů Správce, k nimž patří:
(i)
ochrana právních nároků Správce, zejména ve věci práv spojených s poskytováním Služeb a zpracování Záznamů;
(ii)
ochrana majetku Správce a majetku a zdraví Klientů, zejména používáním ka-merových systémů;
(iii)
propagace Správce a jím poskytovaných Služeb, zejména zveřejňováním Hro-madných záznamů na webových stránkách Resortu a účtech sociálních sítí Správce vztahujících se zejména k Resortu;
(iv)
zasílání informačních a obchodních sdělení týkajících se Služeb (dále jen „Pří-mý marketing“ nebo „Obchodní sdělení“);
Právním titulem je v těchto případech oprávněný zájem Správce či třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
4.2
Zpracování osobních údajů dle článků 4.1 až 4.3 je pro Správce nezbytné pro poskytování Služeb svým Klientům, plnění právních povinností a naplnění oprávněných zájmů Správce a nelze bez něj Služby poskytovat. Poskytnutí údajů je tedy povinným smluvním a zákonným požadavkem.
4.3
Proti zpracování za účelem oprávněných zájmů můžete vznést kdykoli námitku. V případě námitky proti zpracování za účelem Přímého marketingu Správce od zpracování za tímto úče-lem bez dalšího upustí.
4.4
Pokud bychom měli v úmyslu nebo by bylo nezbytné Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, poskytneme Vám neprodleně předem informaci o tomto jiném účelu a další související informace.
4.5
Některé Vaše osobní údaje můžeme též v budoucnu zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, pokud nám jej udělíte. Může jít například o zpracování údajů o Vašem zdravotním stavu za účelem poskytování Služeb a Záznamů za účelem propagace Správce. Právním titulem zde bude souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
4.6
Váš souhlas je vždy dobrovolný, můžete jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Správci. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vychá-zející ze souhlasu před jeho odvoláním. Po skončení platnosti souhlasu Vaše osobní údaje shromážděné za tímto účelem smažeme a skartujeme, pokud pro jejich další zpracování ne-bude existovat jiný zákonný důvod. Některé základní osobní údaje obsažené v souhlasu mo-hou být zpracovávány též za účelem plnění právních povinností, ochrany právních nároků či ochrany zdraví Klientů.
5.
Komu můžeme Vaše osobní údaje zpřístupnit?
5.1
Správce může Vaše osobní údaje zpřístupnit následujícím příjemcům:
(a)
zvoleným zpracovatelům, kteří se podílejí na provozu Resortu, na plnění Smluv či po-skytují Správci s tím související služby a Vaše osobní údaje zpracovávají na základě pokynů Spolku, například ostraha, fotografové, poskytovatelé marketingových či IT služeb;
(b)
dalším správcům pro účely poskytování konkrétní se Správcem sjednané služby, na-příklad právním zástupcům, účetním, daňovým a dalším poradcům Správce;
(c)
při plnění právních povinností zejména orgánům veřejné moci, u ubytovacích Služeb zejména cizinecké policii.
5.2
Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
6.
Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
6.1
Vaše osobní údaje shromážděné za účelem uzavření a plnění Smluv zpracováváme nejdéle 1 rok od promlčení všech práv, která vyplývají ze Smluv.
6.2
Nedojde-li na základě jednání o smlouvě k uzavření Smlouvy, nejpozději do 1 měsíce od skončení takového jednání ukončíme i zpracování Vašich osobních údajů, vyjma základních, které si ponecháme pro účel ochrany právních nároků.
6.3
Údaje zpracovávané na základě Zákona o pobytu a Zákona o místních poplatcích, vedené v domovní či evidenční knize, uchováváme po dobu 6 let od posledního záznamu.
6.4
Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem plnění právních povinností zpracováváme nejdéle 1 rok od splnění těchto povinností a od uplynutí zákonných skartačních lhůt.
6.5
Doba uchovávání záznamů pořízených kamerovými systémy činí zpravidla 72 hodin, nedošlo-li k bezpečnostnímu incidentu, a je podrobně popsána v samostatných informacích o zpracování dotčených kamerových systémů.
6.6
Hromadné záznamy zpracováváme nejdéle do 1 roku od promlčení všech práv, která vyplý-vají ze Smluv; nelze-li stanovit, pak do 3 let od jejich pořízení.
6.7
Za účelem ochrany právních nároků Správce pro případ sporů ze Smluv či v souvislosti s prováděným zpracováním si Správce ponechá nezbytné údaje nejdéle po dobu 1 roku od promlčení všech práv, která vyplývají ze Smluv či předsmluvních jednání, nebo se vztahují se k provedenému zpracování.
6.8
V případě vyhovění Vaší námitce proti zpracování za účelem oprávněných zájmů Správce či třetích osob dojde k ukončení zpracování příslušných údajů nejpozději do 1 měsíce od odeslání vyrozumění o takovém vyhovění.
6.9
Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat nejdéle po dobu 1 měsíce od odvolání Vašeho souhlasu, a pokud tak neučiníte, po dobu 1 roku od promlčení všech práv, která vyplývají ze Smluv.
6.10
Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem Přímého marketingu zpracováváme po dobu 3 let od splnění Smluv, nejdéle však 1 měsíc od okamžiku, kdy nám sdělíte, že si dále nepřejete za-sílat Obchodní sdělení.
7.
Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme?
7.1
Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně s využitím moderních technologií. Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
8.
Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
8.1
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:
(a)
právo na přístup: Máte právo získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud ano, pak právo na přístup k nim, právo na související informace o nich a o jejich zpracování a o všech Vašich souvisejících prá-vech. Máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů, první bezplatně a každou další případně za přiměřenou úhradu administrativních nákladů;
(b)
právo na opravu: Máte právo požádat Správce o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, považujete-li je za nepřesné či neúplné;
(c)
právo na omezení zpracování: Po dobu řešení sporů týkajících se Vašich údajů, napří-klad ohledně přesnosti, na základě námitky či žádosti o omezení či o jejich poskytnutí na ochranu Vašich právních nároků, máte právo na omezení jejich zpracování jen na jejich uložení. Další zpracování je možné jen s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiných osob či veřejného zá-jmu;
(d)
právo na výmaz: Máte právo požadovat, aby Správce vymazal Vaše osobní údaje v případech stanovených Nařízením, například pominul-li účel jejich zpracování, jsou-li již nepotřebné pro stanovené účely, odvoláte-li souhlas, jsou-li zpracovávány na je-ho základě, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování, vznesete-li úspěšně námitku, zpracování je protiprávní nebo to Správci ukládá právní předpis;
(e)
právo vznést námitku: Bude-li nebo zpracovává-li Správce po předchozí informaci Va-še údaje pro účely svých oprávněných zájmů, například přímého marketingu, máte právo vznést námitku. Na základě námitky Správce údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zá-jmy nebo právy a svobodami. U námitky proti zpracování za účelem přímého marke-tingu od zpracování upustí bez dalšího;
(f)
právo na přenositelnost údajů: Jedná-li se o osobní údaje, které od vás získal Správce za účelem splnění smlouvy či na základě Vašeho souhlasu, a které zpracovávají auto-matizovaně, máte právo od Správce obdržet výpis takových údajů ve strukturovaném strojově čitelném formátu a, je-li to technicky proveditelné, právo na jejich předání ji-nému správci;
(g)
právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. So-chora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.